• <noscript id="yakko"><tr id="yakko"></tr></noscript>
 • 產品列表PRODUCTS LIST

  首頁 > 技術與支持 > COMAIR ROTRON直流散熱風扇PD24B2
  COMAIR ROTRON直流散熱風扇PD24B2
  點擊次數:1256 發布時間:2009-06-18
  型號:PD24B2  

  尺寸:172×150×51mm

  電壓:DC24V

  電流:1A
   
  功率:24W
   
  風量:300CFM

  轉數:5470RPM
   
  風扇框軻架:外殼黑色鑄鋁噴漆
   
  我公司長期備有現貨:612F 612FL 612FH 612GL 612L 612GM 614L 614G 614GL 614M 614H 614 612NGL 612NGML 612NM 612NN 612NH 614NGL 614NL 614NGML 614NML 614NML 614NN 614NH 614NHH   624M 624N 624H 624HH     618NN 612NGL 612NL 612NGML 612NML 612NML 612NN 612NH 612NHH 8412NGL 8412NL 8412NGML 8412NML 8412NML 8412NN 8412NH 8412NHH 8414NGL 8414NL 8414NGML 8414NML 8414NML 8414NN 8414NH 8414NHH 8312NGL 8312NL 8312NGML 8312NML 8312NML 8312NN 8312NH 8312NHH 8314NGL 8314NL 8314NGML 8314NGML 8314NML 8314NN 8314NH 8314NHH 3312NGL 3312NL 3312NGML 3312NML 3312NML 3312NN 3312NH 3312NHH 3314NGL 3314NL 3314NGML 3314NML 3314NML 3314NN 3314NH 3314NHH 4414FL 4312-143 4314-180 4318M 4318G 5212N 5124NN 4218NN 4182NGX 5218NM 7112N 7114N 7118N 7212N 7214N 7218N 6224NH 6248NTDI 6424 6424H 6448T DV5212 DV5218 DV6248NTDI

  3212JN  612NME  S1G360-BB19-52  55668.17  3506  W6E315-CP20-71  DV6424/2TDP-815
  3212JH  612NHH  A1G360-AB19-52  55668.1701  3800  W6E330-CP20-70  FT-170-300-002
  3312  612NGLE  3214JH  55668.19  3806  W6E330-CP20-71  G2G085-AB05-01
  3312-177  612NGMLE  3214JH3  55668.1901  3600  W4E330-CP22-70  G1G097-AA05-01
  3312G  612NGME  3214JN  55668.23  3606  W4E330-CP22-71  K3G097-AK34-43
  3312GL  612NGH  3314L  55668.2301  3900  W4E350-CP18-70  QG030-148/14 
  3312GM  612NGHH  3314  55668.2101  3900L  W4E350-CP18-71  QG030-198/14 
  3312L  612NGN  3314-140  55668.2102  3900M  W6E350-CP32-70  QG030-303/14 
  3312M  612NNI  3314G  55668  3906  W6E350-CP32-71  QG030-353/14 
  3412N  612NGNI  3314H  55668.0001  3906L  W6E400-CP34-70  55668.15
  3412NG  612NGMI  3414N  55668.0201  3906M  W6E400-CP34-71  RER125-19/06
  3412NGH  612NGNV  3414NG  55668.02  4500N  W4E400-CP14-71  RER160-28/06S
  3412NGHH  612NMI  3414NGH  55668.0401  4530N  W4E420-CP03-70  RG125-19/06
  3412NGLE  622L  3414NGHH-389  55668.0402  4600N  W4E420-CP03-71  S4E450-AP01-71
  3412NGME  622M  3414NGL  55668.0601  4606N    S6E450-AP02-70
  3412NH  622N  3414NGM  55668.0602  4840N  3550  S6E450-AP02-71
  3412NHH-379  622H  3414NH  55668.4001  4800N  3556  W1G200-EA91-45
  3412NLE  622HH  3414NHH-386  55668.4203  4800Z  3850  W1G200-EA87-25
  3412NME  6212NM  3414NL  55668.4204  4800ZW  3856  W2E142-BB01-01
  3412NGMV  6412M  3414NM  55668.4  4606Z  3650  W2E142-CC15-16
  3412NGV  712F/2L  414H  55668.3001  4606ZW  3656  W2E143-AA09-01
  412  712F/2M  414  55668.3003  4600Z  3950  W2E143-AB09-01
  412H  712F  414F  55668.32  4600ZW  3950L  W2E200-HK38-01
  412F  7112N  414FH  55668.3201  4530Z  3950M  W2E200-CH38-70
  412FH  7212N  414JHH  55668.3401  4530ZW  3956  R3G500-AF34-01
  412FM  8212JN  414J  55668.3402  4806Z  3956L  R3G560-AG07-03
  412JHH  8212JH3  414JH  R1G120-AD13-02  4536Z  3956M  R3G560-AH02-03
  412JH  8212JH4  4184NXHH  R1G133-AA17-02  4600TA  4550N  R3G630-AA08-03
  412J  12-Dec  4114NHH  R1G175-AB63-02  4606TA  4580N  R3G630-AB06-03
  4112NH4  8312H  4114NH4  R1G190-AC37-52  4606TZ  4650N  14-Dec
  4112NHH  8312  4114NH5  R1G190-AB27-02  4600TZ  4656N  8414N
  4182NXH  8312G  4114NH6  R1G220-AB35-52  5606S  4850N  8414NG
  4112NH3  8312GL  4114N/2H7P  R1G225-AF07-52  5900  4890N  8414NGH
  4182NGX  8312GM  4114N/2H8P  R1G250-AQ21-52  5908  4656TA  8414NGL
  4182NX  8312HL  4184NGX  R1G280-AE45-52  5938  4650TA  8414NGM
  4212  8312L  4184NX  R1G310-AD19-52  5938-118  4650TZ  8414NGML
  12-Dec  8312M  4184NXH  REF100-11/14  5930-507  4656TZ  8414NH
  12-Feb  8312MV  4114NH3  RER100-25/14  5908W-104  5656S  8414NL
  4212GM  8412N  4214  RER101-36/14N/2HHA-20184  5900W-504  5950  8414NM
  4212H  8412NG  4214G  RER125-19/14NM  5908-105  5958  8414NML
  4212L  8412NGH  4214H  RER125-19/14N  5900-505  5988  8412NGLE
  4212M  8412NH  4214L  RER160-28/14N  8506N  5950-503  D1G133-DC13-52
  4212NGL  8412NLE  4214NM  RG125-19/14N  8500DP  5980-508  DV4114N
  4212NGM  8412NGMLE  4214NGM  RG125-19/14NM  8500N  5958W-100  DV5214
  4212NGML  8412NMLE  4214NGML  RG128DC  8830N  5950W-502  DV6224
  4212NGN  8412NGME  4214NGN  RG130DC  8800N  5958-102  R3G355-AU13-03
  4212NL  8412NME  4214NN  RG148DC  8800TA  8880N  K3G355-AU13-03
  4212NML  8412NGLV  4214NL  RG160-28/14N  8830TA  8550N  K3G355-AU13-04
  4212NM  8412NGMLV  4214NGL  RG160-28/14NM  8500TA  8556N  R3G400-AU12-03
  4212NN  8412NGMV  4214NH  RG160-28/14NTDI  8506TA  8850N  K3G400-AU12-03
  4212NH  A1G280-AA79-11  4214NHH  RG90-18/14N  8506TV  8850TA  K3G400-AU12-04
  4212NHH  B55310.07190  4214NML  RG90-18/14NG  8500TV  8556TA  R3G450-AU09-03
  4312  DV4112N  4314S  RL48-19/14ML  8830TV  8550TA  K3G450-AU09-03
  4312-143  DV5212  4314  RL48-19/14  8800TV  8880TA  K3G450-AU09-04
  4312-179  FT-170-300-001  4314-147  RL90-18/14N  9906  8880TV  K3G500-AU06-03
  4312G  QG030-148/12    4314-180  RL90-18/14NG  9906L  8550TV  R3G500-AU06-03
  4312GL  QG030-198/12    14-Dec  RLF100-11/14  9906M  8556TV  K3G500-AU06-04
  4312GM  QG030-303/12    4314G  W1G180-AB31-01  9900  8850TV  R3G500-AD06-01
  4312L  QG030-353/12    4314L  W1G200-CH77-52  D2E097-CB11-26  9956  RG160-28/06S
  4312M  R1G133-AA61-14  4314M  W1G200-CI77-52  D2E097-CB11-32  9956L  RG90-18/06
  4312NM  R1G175-AB75-24  4314NGL  W1G200-HH77-52  D2E133-DM67-78  9956M  R2E190-AO50-16
  4312NN  REF100-11/12  4314NGM  W1G208-BA35-52  D4E146-AA25-34  9950  R2E220-AA44-23
  4312NL  RER100-25/12  4314NGN  W1G250-CH37-52  EE1G-115-120-01  D2E097-BE01-65  R2E225-BE51-09    4312NGL  RER101-36/12NHH  4314NL  W1G250-CI37-52  EE1G-115-140-02  D2E097-CB01-02  R4E225-AC15-18    4312NGM  RER125-19/12N  4314NN  W1G250-HH37-52  EE1G-115-180-04  D2E097-CB01-12  R4E225-AT15-10    4312NGN  RER125-19/12NG  4314NH  W1G300-CE19-52  EE1G-115-180-05  D2E133-AM47-A7  R4E225-AT01-054312NH  RER160-28/12N  4314NHH  W1G300-CE19-54  EE1G-115-180-06  D2E133-BI40-50  R4E280-AD12-154312NHH  RG125-19/12N  4314NM  W3G300-EQ20-03  B551155.21470  D2E133-DM47-01  R4E310-AQ29-11
  4312V  RG125-19/12NM  4314V  W3G300-EQ12-03  FE1Q-115-060-01  D2E133-DM47-23  R4E310-AO32-11
  4312MV  RG160-28/12N  4414L  W3G300-EQ22-90  FE1Q-115-060-02  D2E133-DM47-A3  R4E310-AP15-11
  4412L  RG160-28/12NM  4414M    FT-170-318-001  D4E146-AA07-22  R4E355-AF13-09
  4412M  RG90-18/12N  4414N  Part  Number  G1G170-AB05-81  EE1G-230-140-02  R4E355-AN09-10
  4412N  RG90-18/12NG  4414H  3660  G2E085-AA05-21  EE1G-230-180-04  R4S190-AA16-18
  4412H  RL48-19/12ML  4414FG  3666  G2S085-AA19-15  EE1G-230-180-06  R3G630-AB06-03
  4412FGM  RL48-19/12  4414F  4606N  G2E108-AA05-44  EE1G-230-180-05  R6E310-AI04-01
  4412FG  RL65-21/12  4414FM  AC3200JH  G2E120-AR54-43  EG1G-230-180-04  R6E310-AJ04-01
  4412F  RL90-18/12N  4414FL  AC4300H  G2E120-AR38-43  EG1G-230-180-03  R6E355-AD16-05
  4412FGL  RL90-18/12NG  4484F  AC6200NM  G2E140-AL30-48  FE1Q-230-060-02  R6E355-AE16-05
  4412FGML  RLF100-11/12  4484FM  G1G170-AB  G2S097-DB61-08  FE1Q-230-060-03  RER125-19/56
  4412FM  RV40-18/12L  514F  G3G250-GN  G3G140-AW21-12  FE1Q-230-060-04  RER160-28/56S
  4412FML  RV40-18/12H  5114N  W2S130-AA03-49  G4E180-AB09-15  FE1Q-230-060-01  RG125-19/56
  4482FM    5214NH    M1G055-BD97-47  FT-170-318-002  RG128AC
  512F  Part  Number  5214NM  Part  Number  M4Q045-BD03-04  G1G170-AB53-80  RG130AC
  5112N  W1G250-CI37-52  5214NN  A3G650-AA07-03  M4Q045-CA17-04  G2E085-AA01-05  RG148AC
  5212NH  W1G250-HH37-52  5214NHH  A3G650-AA07-04  M4Q045-CA27-04  G2S085-AA03-01  RG148AC
  5212NM  W1G300-CE19-52  614F  A3G650-AB02-03  M4Q045-CF07-04  G2E120-CR21-01  RG148AC
  5212NN  W1G300-CE19-54  614JH  A3G650-AB02-04  M4Q045-DA11-04  G2E133-DN77-01  RG160-28/56S
  612F  W3G300-EQ20-03  614NN  A3G710-AC08-03  M4Q045-DA13-04  G2E140-AI28-01  RG17C
  612FH  W3G300-EQ12-03  614NL  A3G710-AC08-04  M4Q045-EA03-04  G2E140-AL40-48  RG90-18/50
  612FL  W3G300-EQ22-90  614NH  S3G710-BC08-03  M4Q045-EF03-04  G2S097-DB03-01  RG90-18/56
  612JH  W2E200-CI38-01  614NHH  W3G710-CC08-03  55444.1  G3G108-BB01-02  W4S250-CH20-70
  612NH  W4S200-CH04-70  614NM  A3G710-AB06-03  55444.2  G3G120-BB03-02  W4S250-CI20-70
  612NML  W4S200-CI04-70  614NGH  A3G710-AB06-04  55444.3  G3G133-DD05-02  W2E300-CQ07-70
  612NN  W2E250-HJ28-01  614NGHH  S3G710-BB06-03  55444.4  G3G140-AV03-02  W2E300-CQ07-71
  612NLE  W4S250-CH02-70  614NGL  W3G710-CB06-03  55444.5  G3G140-AW05-12  W2S130-AA25-01
  RG90-18/00  W4S250-CI02-70  614NGM  A3G800-AA02-03  55442.4101  G4E180-AB01-01  W2S130-AA25-44
  RL90-18/06  W2E250-CL06-70  614NGML  A3G800-AA02-04  55442.455  M4Q045-BD01-01  W4E315-CP22-70    RL90-18/00  W2E250-CM06-70  614NGN  S3G800-BA02-03  55442.5019  M4Q045-CA01-01  W4E315-CP22-71    B55462.40390  W2E300-CP02-70624L  W3G800-CA02-03  55442.55062  M4Q045-CA25-04  W6E400-CP10-71    BA55462.40390  W2E300-CP02-71  624M  A3G800-AB01-03  55442.60082  M4Q045-CF01-01  W4E420-CP02-70BF55462.400100  W2S130-AA03-01  624N  A3G800-AB01-04  55442.65051  M4Q045-DA01-01  W4E420-CP02-71R4E400-AP15-10  W2S130-AA03-44  624H  S3G800-BB01-03  55442.7017  M4Q045-DA05-01  RL90-18/50    R6E400-AL10-10  W2S130-AA03-44  624HH  W3G800-CB01-03  55442.75051  M4Q045-EA01-01  RL90-18/56
  S6E450-AP04-70  W2S130-BM03-01  6224N  A3G910-AC05-03  QLK45/1200  M4Q045-EF01-01  55667.09
  S6E450-AP04-71  W6E315-CP02-70  6224N/12  A3G910-AC05-04  QLK45/0012  R2E133-BH66-05  R4E400-AP17-11W1G200-EA95-47  W6E315-CP02-71  6224N/2  S3G910-BC05-03  QLN65/1200  R2S133-AE77-22  R6E400-AL12-11W1G200-EA91-27  W4E315-CP18-70  6224NH  W3G910-CC05-03  55416.1709  R2S133-AE17-05  S4E450-AP01-70    W2E142-BB05-01  W4E315-CP18-71  6224NM  A3G910-AD04-03  55416.2517  R2S175-AB56-30  8214JN
  W2E142-CC13-16  W4E330-CP18-70  6224NT  A3G910-AD04-04  55416.2708  R2E175-AC77-18  8214JH3
  W2E143-AA15-01  W4E330-CP18-71  6224NTD  S3G910-BD04-03  55416.29089  R2E190-AO26-25  8214JH4
  W2E143-AB15-01  W6E330-CP02-70  6424  W3G910-CD04-03  55416.3013  R2E220-AA40-23  8314
  W2E200-HK86-01  W6E330-CP02-71  6424H  A3G990-AC03-03  55416.32021  R2E225-BE47-09  8314G
  W2E200-CH86-70  W6E350-CP24-70  6424M  A3G990-AC03-04  55416.34099  R2E225-BD92-36  8314H
  W2E200-CI86-70  W6E350-CP24-71  6424T  S3G990-BC03-03  55416.35031  R3G133-AE07-02  8314HL
  W4S200-CH16-70  W4E350-CP06-70  714F  W3G990-CC03-03  55416.3707  R3G175-AF01-02  8314L
  W4S200-CI16-70  W4E350-CP06-71  7114N  A3G990-AD05-03  QLZ06/1200  R3G190-AB07-02  8314M
  W2E208-BA86-51  W4E400-CP02-70  7114NH  A3G990-AD05-04  QLZ06/0012  R3G220-AD11-02  R3G280-AK54-01W2E250-HJ32-01  W4E400-CP02-71  7214N  S3G990-BD05-03  55410.8198  R4E225-AI01-10  K3G280-AK54-02W2E250-CL08-70  W6E400-CP10-70  8124K  W3G990-CD05-03  55410.9158  R4E250-AH01-05  R3G310-AT52-01W2E250-CM08-70  R4E310-AP11-12  R2S133-AE17-22  K3G280-AK54-01  QLZ06/2400  R4E280-AD08-13  R3G310-AT52-02K3G355-AQ52-02  R4E355-AF05-09  R2S175-AB60-38  55412.703  QLZ06/0024  R4E310-AO34-12  K3G310-AT52-01R4S190-AC02-10  R4E355-AN11-11  R2E175-AO79-12  R2E133-BB72-13  QLZ06/3000  R4E310-AQ31-12  R3G355-AQ52-01
    R2E175-AC79-22  R4E310-AR06-01  K3G355-AQ52-01我公司常期供應:德國EBMPAPST:TYP612 TYP8412MH 3312/2 3412/2 TYP4312 TYP4312 MS TYP4312 4112N/2H 4182N 4182NX 4212/12H DV6212/12 TYP4214/12 TYP4214/12H TYP4114N/12MR TYP614 4414FM 4414F 4214/19 4314 W2G115-AD17-22 TYP5214NN 6224N 6224N/9 6224 DV6224/12 6224NM 6224N/8H 4184NGX TYP6424 TYP4114N/2X W1G180-AB31-10 TYP6248N TYP6248 TYP6248N/3T TYP6248N/8TTYP6248N/8T TYP6448 TYP7114NHR TYP3414 TYP614N/2HH 交流 TYP8506N TYP4600N TYP4606N W2S130-AA25-76 TYP4650N TYP4656N 7056ES W2E143-AA09 TYP9956 W2S130-AA03-XX W2E200-HK38-01 W2E250-HL06-01 D2E133-AM47-01 W2S130-AA03-01 TYP2224 3656 R2E190-A026-05 RL90-18/50

  德國EBMPAPST風扇614M 614NHH 8414NH 8414NGH 8314H 3414 3314S 4414 4314 4214NH 4114N/12MR W1G110-AG03-10 7114NH 6224N DV6224 W1G180-AB47-01 W1G200-HH77-52 4656N 4656Z 4800N W2E142-BB01-01
  W2E143-AA09-01

  在線客服
  手機
  13810297128

  環保在線

  推薦收藏該企業網站
  鸿运彩票